Ring idag:

0381-77 39 60

E-post:

info@atollenomsorg.se

Kvalitet

AKTUELLT

Certifierat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Atollen Omsorgs ledningssystem används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet planerar vi, leder, kontrollerar, följer vi upp, utvärderar och förbättrar vi verksamheten enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är certifierat och uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO 9001:2015.

Självbestämmande, delaktighet och inflytande

Brukarna bestämmer själva vilken service och vilket stöd de vill ha hos oss. Genomförandeplanen upprättas och följs upp tillsammans med brukaren som skriver under planen och får en egen kopia. Brukarna bestämmer själva hur lägenheten ska utformas och har stort inflytande på hur gemensamma utrymmen ska möbleras och disponeras. Den enskilde är delaktig i valet av kontaktman. Vidare är brukarna delaktiga i vilka individuella och gemensamma aktiviteter som önskas, när måltiderna ska serveras, eller när och hur de egna måltiderna ska tillagas, helt enkelt allt som påverkar den enskilde. Brukarråden som genomförs minst fyra gånger om året, ger brukarna möjlighet att framföra sina önskemål, synpunkter, förbättringsförslag och klagomål, samt få information om planerade förändringar i boendet. Anhöriga/gode män/förvaltare är välkomna att delta.

Kundtillfredsställelse

Atollen Omsorg säkerställer kvalitetsledningssystemets funktion och brukares/uppdragsgivares uppfattning om hur verksamheten har uppfyllt kundkraven eller inte, med hjälp av skriftliga enkäter till brukare och uppdragsgivare. Kundenkäterna genomförs en gång per år.  Frågorna berör bland annat stöd och service, boendemiljö, fritid, kommunikation, information och delaktighet.

Ständigt förbättringsarbete

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om våra gruppbostäder.