Om Atollen Omsorg

Kontakta oss


Kaserngatan 28
575 35 Eksjö


0381-77 39 60


info@atollenomsorg.se

Gruppbostäder LSS

Vi erbjuder stöd och service till dig med Asperger, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som är 18 år eller äldre. Gruppbostäderna har tillstånd enligt 9 § punkt 9 LSS, personkrets 1. Vi har specifik kompetens även när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik.

Tre gruppbostäder med 6 rymliga lägenheter i vardera och personal dygnet runt. Meningsfull gemenskap, daglig verksamhet, sysselsättning och en aktiv fritid utifrån din förmåga och dina önskemål. Stora anhöriglägenheter som får disponeras kostnadsfritt av närstående som är på besök. Möjlighet finns att ta med dig din hund, katt eller annat husdjur till din lägenhet i gruppboendet. Vi finns i Eksjö, Småland.

Arbetssätt

Vi individualiserar insatserna, tar hänsyn till begåvning, grad av autistiska svårigheter och allmän funktionsnivå.

Vi tar hänsyn till grundläggande svårigheter som förmågan till bland annat funktionell kommunikation och social funktion. Vi förebygger problembeteenden genom ett lågaffektivt bemötande. Vi strukturerar miljön så att den blir förutsägbar och förståelig.

Eftersom vi även vänder oss till individer med psykiatrisk tilläggsproblematik erbjuder vi kognitiva behandlingsprogram, taktil beröring, avslappning och NADA akupunktur.

Certifierat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Atollen Omsorgs ledningssystem används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet planerar vi, leder, kontrollerar, följer vi upp, utvärderar och förbättrar vi verksamheten enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är certifierat och uppfyller kraven i standarden SS-EN ISO 9001:2015.

Våra unika kärnvärden

HÖG KOMPETENS

Detta innebär att flera av vård- och omsorgspersonalen har akademisk utbildning, övriga gymnasiekompetens. Personalen har i genomsnitt 25 års erfarenhet av målgruppen. Tillsammans kan vi därför erbjuda kvalitativ och säker vård- och omsorg, utöver det vanliga.

KVALITETSSÄKRING

Det innebär att verksamheten tillämpar processer för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, men även säkerställer att krav från kunder och gällande lagar och författningar uppfylls.

INDIVIDANPASSAT

Det innebär att vi alltid utgår från individens behov och önskemål när det gäller utformningen av insatserna.

Atollen Omsorg är medlem i följande organisationer

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om våra gruppbostäder.